Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
jj

Informacija o radu biroa rada Ključ za 2019. godinu

Biro rada Ključ je sastavna jedinica JU Služba za zapošljavanje USK i djeluje u okviru Odjeljenja za posredovanje pri zapošljavanju. Djelokrug rada biroa rada Ključ se provodi u skladu sa propisima Pravilnika o osnovama unutrašnje organizacije JU Služba za zapošljavanje USK.

Faktori koji su prema našim podacima utiču na smanjenje broja nezaposlenih lica u odnosu na prethodni period su iseljavanje stanovništva odnosno odlazak u zapadne zemlje, zatim pokretanje određenih proizvodnih pogona koji su u prethodnom periodu zaposlili određeni broj radnika. Isto tako bitno je spomenuti i aktivnu politiku zapošljavanja koja ima određene pozitivne pokazatelje.

Posebno je bitno naglasiti veoma dobru saradnju sa firmama i poslodavcima koji posluju u našoj opštini, što je vidljivo iz rezultata poticajnih programa. Isto tako saradnja sa javnim sektorom je na veoma kvalitetnom nivou i protok informacija je svakodnevan i rezultira pozitivnim stvarima.

DJELATNOST I ORGANIZACIJA BIROA RADA KLJUČ

– Prati i zahtjeva potpunu primjenu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

– Vrši prijem stranaka i pruža pomoć u postupku ostvarivanja prava nezaposlenih osoba u skladu sa zakonskim propisima

– Aktivno učestvuje u realizaciji Programa aktivne politike zapošljavanja

– Materijalno – socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba, te prava nezaposlenih osoba na zdravstveno osiguranje i pravo na novčanu naknadu

– Obavlja kontakte sa poslodavcima u cilju pribavljanja informacija o tržištu rada i informisanju istih o poticajnim mjerama za zapošljavanje

– Aktivno učešće u lokalnoj zajednici

– Izdavanje radnih dozvola po odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje

– Primjena operativnog uputstva FZZZ o vođenju evidencija nezaposlenih lica

 

 

RAD SA NEZAPOSLENIM LICIMA

U periodu januar – decembar 2019. godine u Birou rada Ključ ostvareno je 12 130 kontakata sa nezaposlenim licima po raznim osnovama.

Redovno javljanje  10 328
Prva prijava186
Potvrda o nezaposlenosti1021
Savjetovanje215
Zdravstveno osiguranje140
Prekvalifikacija17
Novčana naknada301
UKUPNO12 130

 

Zaključno sa decembrom 2019. godine nezaposlenost u opštini Ključ iznosila je 1 819 lica i manja je u odnosu na decembar 218. godine za 215 lica.

Struktura nezaposlenih lica u decembru 2019. godine.

UKUPNOVSSVŠSSSSNSSVKVKVPKVNKV
 18197493762365152652

 

Tabelarni prikaz – prestanak radnog odnosa

RBPokazatelji januar – decembar 2019Ukupno
1Broj prijavljenih na evidenciju iz radnog odnosa (ukupno 2+3+4)488
2Stečaj, likvidacija, privatizacija0
3Ekonomski, tehnološki, organizacijski148
4Rad na određeno, sporazumni i ostali razlozi340

 

Starosna struktura nezaposlenih lica

Godine Starosti UKUPNOStepen stručnog obrazovanja
VSSVŠSSSSNSSVKVKVPKVNKV
15-19 godUkupno7200300031110
Žene25007001503
20-24 godUkupno25421012000100211
Žene12814062004507
25-29 godUkupno140300330054320
Žene8419024223416
30-34 godUkupno120160260053322
Žene67100150030012
35-39 godUkupno14431280064543
Žene8821210039124
40-44 godUkupno193002600488111
Žene10800190022364
45-49 godUkupno225012900648123
Žene13100210040367
50-54 godUkupno2501030001064109
Žene13610230055057
55-59 godUkupno243054220788108
Žene9903252017052
60 i više godUkupno178321203531095
Žene59014029241
UKUPNOUkupno18197493762365152652
Žene9254652212230610333

 

Iz navedenog je vidljivo da je vrlo nepovoljna starosna struktura nezaposlenih lica, što svakako ima negativan uticaj na kvalitetnu ponudu radne snage za tržište rada. Takođe u proteklom vremenu je veliki broj mladih svoju šansu za zaposlenje pronašao u inostranstvu.

Broj žena prijavljenih na evidenciju zaključno sa decembrom 2019. godine je 925.

ZAPOŠLJAVANJE I AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Prema podacima kojima raspolaže Biro rada Ključ u periodu januar – decembar 2019. godine ukupno je brisano sa evidencije po raznim osnovama 989 lica. Zaposleno je ukupno 696 lice koje se nalazilo na evidenciji Biroa rada Ključ, a od toga u inostranstvu je zaposleno 188 lica.   Obuku u Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju prošle su 8 osoba.

Aktivna politika zapošljavanja podrazumijeva zapošljavanje i samozapošljavanje uz određena poticajna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službi za zapošljavanje kantona.

Ta poticajna sredstva su različita i svaki program zapošljavanja obuhvata određene kategorije kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica.

Od ukupnog broja zaposlenih u 2019.godini posredstvom Biroa rada Ključ, odnosno kroz aktivnu politiku zapošljavanja radni odnos zasnovalo je 129 lica.

-Javni radovi – 4 lica zaposlena

-Samozapošljavanjei zapošljavanje Start Up  – 17 lica zaposleno

-Sezonsko zapošljavanje – 31 lice zaposleno

-Prilika za sve – 52 lica zaposlena

-Prvo radno iskustvo – 6 lica zaposleno

-Tražim poslodavca – 2 lica zaposlena

-Zapošljavanje žena – 13 lica zaposleno

– Nova prilika – 4 lica zaposlena

SOCIJALNO-MATERIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH LICA

Broj korisnika zdravstvene zaštite posredstvom Biroa rada Ključ na kraju izvještajnog perioda je 1353 lica, od čega je učešće žena650.

Isplata redovne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti osobama koje su ostvarile pravo na istu je redovno isplaćivana.

U toku 2019. godine odobrena je jedna radna dozvola stranom državljaninu posredstvom Biroa rada Ključ.