Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
zzz

U Bihaću zasjedala vlada USK-a

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na 145.sjednici Vlada Kantona je razmatrala prijedlog Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu, predlagača Ministarstva pravosuđa i uprave a Ministarstvo finansija prezentovalo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01. – 31. 03. 2020. godine te periodični izvještaj za isti period.

Periodični izvještaj budžeta USK za prva tri mjeseca daje pregled da ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 49.801.923 KM, a rashodi iznose 33.405.984 KM. Tekući suficit (prihodi minus rashodi) iznosi 16.395.939 KM. Primici od prodaje stalnih sredstava iznose 7.405 KM. Izdaci za nabavku stalnih sredstava iznose 100.325 KM. Neto pozajmljivanje (neto zaduživanje)=ukupan suficit 16.303.019 KM Primici od finansijske imovine iznose 8.621 KM. Izdaci za otplatu dugova iznose 1.276.124 KM.
Ukupan finansijski rezultat – suficit ovog perioda iznosi 15.035.516 KM. Stanje novčanih sredstava na dan 31.03.2020.godine 14.039.847 KM, kratkoročnih potraživanja 4.291.744 KM, kratkoročnih obaveza i razgraničenja 74.782.283 KM i dugoročnih obaveza i razgraničenja 50.563.261 KM.

Ministarstvo zdravstva predložilo je Odluku o finansiranju javnih zdravstvenih ustanova Unsko-sanskog kantona za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa koja će dalje biti upućena Federalnom ministarstvu zdravstva.

-Kako je Kantonalni štab civilne zaštite USK-a donio Naredbu kojom se nalaže Kriznom štabu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike da Vladi Unsko-sanskog kantona predloži način finansiranja javnih zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite za vrijeme pandemije koronavirusa, Krizni štab je razmatrao problematiku finansiranja zdravstvenih ustanova, imajući tome u vidu da sve ustanove i dalje pružaju zdravstvene usluge, samo u reorganizovanom obliku i prilagođene novonastaloj situaciji, tj.pandemiji koronavirusa. ZU Lječilište ,,Gata” Bihać, iako ne pruža usluge banjskog liječenja, pruža usluge oboljelim od korona virusa-COVID-19, sa asimptomatskom i blagom kliničkom slikom. Zavod za javno zdravstvo USK, onemogućen je zbog koronavirusa u obavljanju dijela svoje djelatnosti, koji se odnosi na pružanje usluga na tržištu, gdje stiče preko 40% svojih prihoda. Obzirom da Zavod za javno zdravstvo USK obavlja ogroman dio posla u vezi pandemije koronavirusa i ublažavanja posljedica po stanovništvo USK, potrebno je od strane ZZO USK, namiriti taj dio nedostajućih sredstava, kako bi ova ustanova mogla nastaviti svoje poslovanje, da ne bi došla u težu finansijsku situaciju. Prema procjenama ZZO sa danom 30.04.2020.godine, Zavod će ostvariti oko 5.000.000 KM manje prihoda nego u 2019. godini, te podržavaju prijedlog Kriznog štaba, da se za vrijeme pandemije ustanove trebaju finansirati u jednakom obimu kao i u istom periodu 2019. godine, obrazloženo je iz Ministarstva zdravstva.

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je jučer Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko sanskog kantona za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovom Odlukom utvrduju se korisnici sredstava, kriteriji i postupak u skladu sa kojima s dodjeljuju sredstva utvrđena u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu i to: grantovi općinama – pretvorba poljoprivrednog zemljišta poljoprivredno, ostali grantovi pojedincima pretvorba poljoprivrednog zemljišta poljoprivredno, grantovi neprofitnim organizacijama – pretvorba poljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno; subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – pretvorba poljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno, grant deminiranje poljoprivrednih površina ostali grantovi pojedincima za štete u lovstvu, grant neprofitnim organizacijama – korištenja lovišta, sredstva za veterinarstvo- zdravstvena zaštita životinja, grant Veterinarskom zavodu, ostali grantovi pojedincima-nadoknada štete za uginule životinje, subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – naknada štete za uginule životinje, sredstva za ostala javna poduzeća, poljoprivredne sajmove, prezentacije i izložbe i ostali grantovi.
Utvrđen je i prijedlog programa utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu, u sektoru vodoprivrede, “Grantovi od vodnih naknada” na razmatranje i usvajanje. Sredstva za obavljanje poslova i zadataka upravljanja vodama osiguravaju se iz: opće vodne naknade, posebnih vodnih naknada, prihoda po osnovi zakupa javnog vodnog dobra, proračuna Federacije, Kantona, općina i drugih izvora osiguranih posebnim zakonom. Članom 178. Zakona o vodama određeno je da se sredstva prikupljena po ovom osnovu koriste za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesena je Odluka o visini troškova postupka (re)akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa na području Unsko-sanskog kantona . Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa Unsko sanskog kantona, utvrđuje se primjena principa, standarda i kriterija u skladu s kojima se provodi postupak (re)akreditacije, razraduje se postupak institucionalne (re)akreditacije i (re)akreditacije studijskih programa, prava i obaveze subjekata u postupku provođenja (re)akreditacije, formiranje i postupanje komisije stručnjaka, naknadne aktivnosti, i druga relevantna pitanja. (Re)akreditacija se provodi s ciljem unapređenja sistema kvaliteta na visokoškolskim ustanovama i stalnog podizanja standarda kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, slijedeći pozitivne prakse evropskih država i agencija za osiguranje kvalitete učlanjenih u Evropsku asocijaciju za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Sve licencirane odnosno registrirane visokoškolske ustanove na području Kantona imaju pravo i obavezu podnijeti zahtjev za: institucionalnu (re)akreditaciju i (re)akreditaciju studijskih programa za svaki studijski program koji izvode.

Premijer USK Mustafa Ružnić predložio je Zaključak o dostavljanju informacija o provedenim nabavkama od usvajanja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko – sanskog kantona dana 20.03.2020. godine.

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 221. sjednici održanoj 30.04.2020. godine donijela zaključak kojim je zadužila sve federalne organe uprave i federalne upravne organizacije da dostave detaljne informacije sa popratnom dokumentacija o svim nabavkama provedenim od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine. Istim zaključkom Vlada Federacije BiH pozvala je i niže nivoe vlasti, da na isti način predoče predmetne informacije za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19). U skladu sa ovim zaključkom zadužuju se svi kantonalni organe uprave, kantonalne upravne organizacije, javna preduzeća i javne ustanove da Vladi Unsko-sanskog kantona dostave detaljne informacije sa popratnom dokumentacija o svim nabavkama provedenim od usvajanja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona, kako bi kompletiranu informaciju proslijedili Vladi Federacije BiH, kazao je premijer Ružnić.