Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
HH

INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANJU na području općine Ključ za 2019.godinu

Obezbjeđenje pitke vode u stalnim i dovoljnim količinama kao najznačajnijm  i nezamjenjivim resursom za održanje života na zemlji treba i mora biti  na stalnoj brizi i zaštiti vodnih resursa svih građana i institucija kako na nivou lokalnih zajednica tako i na nivou kantona i  države.S tim u vezi, odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/06), Zakona o komunalnim djelatnostima „Službeni glasnik USK-a“ broj: 4/11) i Zakonom o vodama („Službeni glasnik USK“ broj: 4/11) sve vode a posebno izvorišta pitke vode su zakonom posebno zaštićena i o istima se mora voditi stalna briga.Pored toga odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima  regulisano je između ostalog  da snadbijevanje pitkom vodom a što znači zahvatanje, kondicioniranje i isporuka vode korisnicima spada u djelatnosti INDIVIDUALNE komunalne potrošnje te da vodovodom koji predstavlja jedinstven tehnološki ciklus može da upravlja  samo  JAVNO PREDUZEĆE čime je posebno dat javni značaj snabdijevanju građana pitkom vodom, neprekidno i u dovoljnim količinama.

 

Snabdijevanje građana, javnih ustanova i preduzeća  pitkom vodom na području općine Ključ u ovom momentu vrši se sa većeg broja zahvaćenih i kaptiranih izvora .

 

  • Najznačajnije zahvaćeno izvorište  pitke  vode je izvorište  OKAŠNICA  sa  kojeg se snabdijeva najveći dio građana grada Ključa , naselje Zgon, naselje Humići ,  naselje Rudenice i dobrim dijelom naselje Velagići – Pudin Han u vremenu smanjenog kapaciteta izvorišta Zmajevac – glavnog izvorišta pitke vode naselja Velagići- Pudin Han.

Sistem je u početnoj fazi izgrađen 1964 – 1966 godine i sastojao se od vodozahvata „Okašnica“, Pumpne stanice „Palež“ sa vodnom komorom od 40 m3 i tadašnja 2 rezervoara na Paležu po 300 m3 vode.

Unazad 15 godina, izvršena je rekonstrukcija gradskog vodovoda čime je najvećim dijelom izmijenjena gradska glavna distributivna mreža te izgrađen novi rezervoar Šehići sa zapreminom jedne komore od 2.000 m3 . U međuvremenu, na predmetni sistem je priključen veći dio naselja u MZ Humići izgradnjom prepumpne stanice Krantići i Garibovći, naselje Zgon, naselje Gornji i Donji Dubočani  i naselje Rudenice te kako je već naglašeno i vodovodni sistem Velagića „Zmajevac“ u kritičnim – ljetnim mjesecima-po potrebi.

 

  • Viši dio grada Ključa – naselja Šehići , Hajirbašča, Bebići, Stari grad se snabdijeva sa izvorišta Ciganski točak rekonstruisanog i izgrađenog prije 10-ak godina  a sastoji se od zahvatne građevine, pumpne stanice, rezervoara zapremine 75m3 i potisno distributivne mreže.

 

Oba navedena potisno gravitaciona  vodosistema su javni vodovodi kojima upravlja i održava JP “UKUS“ Ključ u stečaju.

Trenutno JP“UKUS“ Ključ u stečaju pored uprave nag gradskim vodosistemom i sistemom naselja Krasulje, ,preuzelo je upravu i nad vodovodnim sistemom u MZ Velagići što je i dalo pozitivne efekte a Služba pokrenula proceduru prenosa uprave nad mjesnim vodovodima te u tom cilju je donešen i usvojen od strane Općinskog vijeća Nacrt Odluke o izgradnji, održavanju, upravljanju i korištenju i zaštiti mjesnih vodovoda, javnih bunara i česmi na području općine Ključ. Naglašavamo da je u toku javna rasprava na Nacrt navedene Odluke i u prestojećem periodu se očekuje utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke.  

 

U protekloj 2019.godini nije zabilježen nedostatak u količini i ispravnosti pitke vode za navedena naselja sa pomenuta dva vodosistema a općina Ključ u suradnji sa JP „UKUS“ Ključ u stečaju i obezbijeđenim sredstvima od Fonda za zaštitu okoliša FBiH uspjela je u proteklim godinama izvršiti zaštitu I-a zaštitne sanitarne zone izvorišta – vodozahvata „Okašnica“, sanaciju objekta PS Okašnica i Palež te rekonstrukciju dotrajale mreže duž mosta na rijeci Sani.

Na području grada postoji i par manjih lokalnih – mjesnih gravitacionih i gravitacino-potisnih vodovoda sa kojih se opskrbljuju građani naselja Egrlića sa zahvaćenog izvora Busije, zatim manji gravitacioni vodovod za naselje Štrkonjići – Mali Rejzovići, viši dio naselja Veliki Rejzovići. Pomenutim sistemima ne upravlja Javno preduzeće i isti su na upravi i održavanju korisnika vodovoda – građana koji su ih izgradili sopstvenim sredstvima.

U cilju snadbijevanja pitkom vodom u dovoljnim količinama više stambene zone naselja Rejzovići u 2014/15 godini u funkciju je puštena prepumpna stanica Rejzovići i desni krak potisnog cjevovoda za visoku zonu Rejzovića čime je snabdijevanje pitkom vodom više zone Rejzovića poboljšano ali ne do kraja završeno. I mještani Egrlića su pokrenuli inicijativu za priključak Egrlića na gradski vodovod te se u tom smislu u narednom periodu očekuju određene aktivnosti. Trenutno, problem realizaciji projekta predstavlja nedostatak potrebnih sredstva.

 

– Urbano naselje Sanica se snabdijeva sa zahvaćenog izvorišta TREBUNJ s kojeg se snabdijeva najveći dio mještana naselja Sanica. Pored navedenog izvorišta – vodosistema dio Sanice tačnije viši dio naselja Gornja Mahala, Gornja Sanica, Tarbuci i niži dio naselja Gornje Sanice (povratnička naselja građana srpske nacionalnosti) se snabdijeva sa izvorišta Kamberovac, dio naselja Donji Budelj se snabdijeva sa izvora Sanice i vrela Rakovčić a naselje Vrelo Sanica se snabdijeva sa izvora Sanice.

Potisno gravitacionim vodosistemom Trebunj kao najznačajnijim sistemom upravlja i održava doo „MRKVA MONTAŽA“ Ključ. U protekloj godini nisu zabilježeni nedostaci u  redovnoj isporuci ili ispravnosti vode. Općina je u više navrata pokušala riješiti prelaz upravljanja pomenutim vodovodnim sistemom tako da JP „UKUS“ Ključ preuzme na upravljanje i predmetni vodovod ali i sistem kanalizacije, međutim do realizacije još uvijek nije došlo.

 

  • Naselja u MZ Donja Sanica i Biljani se snabdijevaju sa više lokalnih gravitacionih vodosistema od kojih su za MZ Donja Sanica najznačajniji vodozahvati Petrov točak, Ahmin točak i Dolovi a za MZ Biljani vodozahvat Kordići  i Skok kao najznačajniji pored više manjih vodosistema kao što su Gologlovo, Studenac, Grubiše, Liskovac. Svi su na upravljanju i održavanju mještana koji brinu o istima.

 

Problema  sa  vodom  (kvarove  na   sistemu  i  nedovoljnu stalnu količinu vode sa

povećanom  količinom  mulja i  pijeska u sistemu)  još uvijek imaju naselja Domazeti,

Brkići i centralni dio Donjih Biljana (vodozahvat SKOK i GRUBIŠE). Na predmetnim

izvorištima pomenutih naselja je potrebno izvršiti potpunu rekonstrukciju kaptažnih

objekata i sanitarnu zaštitu pojasa izvorišta sa djelimičnom ili potpunom rekonstrukcijom

cjevovoda.

 

  • Naselja MZ Velagići se pitkom vodom snadbijevaju iz više zahvaćenih izvorišta pitke vode od kojih su najznačajniji ZMAJEVAC, ŽUTO VRELO, GRABOVAC, PILJEŠKOVAC, ZDENAC, RAMIĆKI POTOK, PEĆINA i drugi. U sušnom periodu u nedostatku dovoljnih količina pitke vode, sistem „Zmajevac“ sa kojeg se pitkom vodom snadbijeva najveći dio MZ Velagići, dodatno se opskrbljuje vodom iz gradskog sistema uglavnom u ljetnim mjesecima kad je potrošnja vode povećana a izdašnost vrela oslabi.

Vodovodom Zmajevac od sada upravlja i održava JP“UKUS“ Ključ u stečaju.

Rezervoar na Glavici (voda sa vodozahvata Zmajevac) je potrebno opskrbiti električnom energijom kako bi se elektro-pumpama voda u sušnim periodima ispumpavala vodosistemu odnosno građanima Gornjih Ramića.

 

  • MZ Krasulje se pitkom vodom snadbijeva iz više izvorišta i sistema od kojih je najznačajni Dujkove bare odnosno „Bušotina Krasulje“ potisno-gravitacioni vodovod koji snabdijeva najveći dio MZ Krasulje (centralni dio Krasulja, Donje Krasulje, Kozarce, Hrpavce, Balijeviće), zatim Bajramsko vrelo, Vučkovac, Sejarićko i Husićko vrelo koji snadbijevaju vodom manja pojedinačna naselja. Vodovodom „Dujkove bare“ odnosno „Bušotina Krasulje“ sistemom „Kalabe – Kazići“ i sistemom „Bajrami-Dedići-Husići“ upravlja  JP “UKUS“ Ključ.

-Higijensku ispravnost vode u proteklom periodu vršilo i trenutno vrši Zavod za javno zdravstvo USK-a  Bihać.

 

  • MZ Zgon Crljeni se snadbijeva sa dva vodovoda od kojih najveći dio – naselje Zgon sa gradskog vodovodnog sistema „Okašnica“ a naselje Crljeni sa potisno gravitacionog sistema „Vrioci“ i „Kadinac“

Kvalitetno vodosnadbijevanje nemaju naselja Banjice (Banjica, Medari, Jošići, Kljutići, Guslovi, Kneževići) a za koje je urađen projekat vodosnadbijevanja sa izvora Ljutići. Takođe, grad Banja Luka je izvijestio da je projektom vodosnadbijevanja naselja Manjače predviđeno vodosnadijevanje naselja Banjice sa izvora Banjica, ali da nisu uradili projekat distributivne mreže niti će takvo što finansirati a  što očekuju od vlasti Federacije i općine Ključ.

 

  • MZ Humići – gotovo kompletna MZ-a se snadbijeva sa gradskog vodosistema „Okašnica“ o kojem brine i upravlja JP“UKUS“ Ključ. Sistem je unazad par godina proširen i na sela Ljutića brdo, Islamagići, Prhovo, Garibovići itd. te se može reći da su mještani naselja Humića snabdijeveni sanitarno ispravnom i dovoljnom količinom pitke vode osim zaseoka Rakovčići koji nemaju dovoljne pitke vode za što su od strane općine Ključ i JP “UKUS“ Ključ u stečaju pokretane određene aktivnosti i svakako ih treba dovršiti kako bi i predmetni zaseok imao dovoljne ispravne i stalne količine pitke vode

 

  • MZ Dubočani – Velečevo se snadbijeva iz više sistema od kojih Gornji i Donji Dubočani sa gradskog vodosistema „Okašnica“ kao i naselje Rudenice izgradnjom vodovodne mreže sa gradskog vodovoda od prošle godine. Naselje Velečevo se snabdijeva sa par mjesnih vodosistema dijelom rekonstruisanih u poslijeratnoj obnovi pa se može reći da i građani MZ Dubočani Velečevo imaju stalno i dovoljno pitke vode.Pored navedenih vodozahvata- sistema, Gornji Dubočani se snadbijevaju i sa lokalnih izvora Karađuz i Išinac a naselje Rudenice i sa lokalnih vodovoda Žbanac ,Panića voda i Vojvodića izvora kojima brinu i upravljaju mještani- korisnici vodovoda.

 

Problem vodosnabdijevanja i sistema vodosnadbijevanja je izražen  u naseljima i vodosistemima:

– Donji Kamičak u ljetnim mjesecima sušnog perioda koji se vodom snabdijeva iz lokalnog izvora Stražbenica i mještani uz pomoć općine pokušavaju iznaći  trajno najkvalitetnije rješenje. Jedan od načina za dodatnim stalnim količinama pitke vode je da se Donji Kamičak pripoji na vodosistem  Tomina – Ilidža –Podovi sa Sanskog vodosistema , koji se planira za uraditi putem općine Sanski Most,  u vezi čega je 2010.godine i izvršena rekonstrukcija distributivne mreže kroz naselje Donji Kamičak kako bi se isti mogao pripojiti na sanski vodovod ukoliko se steknu uvjeti.

-Sistemima naselja Gornji i Donji Kamičak gazduju i održavaju sami mještani – korisnici vodovoda.

– Biljani – Brkići sa izvorišta „Skok“. Radi se o dotrajaloj vodovodnoj mreži nedovoljnih profila i nedovoljno iizgrađenom kaptažom – vodozahvatom rađeno 70 godina prije rata od strane mještana.

– Naselje Ćehići uz cestu sa džamijom u Biljanima, a koje se snadbijevaju sa lokalnog izvora manjeg kapaciteta i nedovoljnog pritiska.

– Naselje Mešani-Domazeti, lijeva strana kuća uz cestu a koje se snadbijevaju sa izvorišta „Grubiše“

– Naselje Gornja Mahala i dio naselja „stara pruga“ – sa izvorišta „Kamberovac“ zbog smanjenog kapaciteta izvorišta i nedovoljnog pritiska

– Naselje Vojići – Hasići – Nezići sa izvorišta „Žuto vrelo“ zbog nedovoljnih količina i higijenski neispravne vode,

– Gradski vodovod: nedostatak rezervne pumpe na PS Palež

– Dio naselja Ključ – viša zona ulice Kurbalićka zbog nedovoljnog pritiska u mreži – kućama a zbog malog pritiska (mala razlika u visini najviših potrošača- kuća i gradskog rezervoara)

– Naselje Egrlići – na lokalnom je vodosistemu sa izvorišta Busije. Voda prevelike tvrdoće. Potrebno je naselje spojiti na gradski vodovod izgradnjom pretpumpne stanice

– Naselje Kalabe zbog pomanjkanja vode na izvoištu- vodozahvatu.

 

Obzirom da je općina Ključ prepoznala i daje puni značaj kvalitetnom napajanju pitkom vodom svih građana općine a posebno potrebama MZ Velagići, Krasulje, Humići i Kamičak, te je u  2017.godini od strane „UNA consalting“ Resorni centar za vode i okoliš doo Bihać izvršena izrada Studija dugoročnog rješenja vodosnadbijevanja općine Ključ. Do sada je izrađena i organu uprave dostavljena Studija, Projektni sažetak i Projektni zadatak kao osnova i podloga za aplikaciju za pribavljanje potrebnih sredstava za izradu Studije izvodljivosti dugoročnog rješenja vodosnadbijevanja općine, Idejnog i glavnog projekta, pribavljanje ostale investiciono-tehničke dokumentacije i potrebnih radova na realizaciji I – prve faze (pumpna stanica, potisni cjevovod, rezervoar, glavni gravitacioni cjevovod, potrebna sekundarbna mreža i ostali  vodni objekti) za naselja Velagići, Krasulje, Kamičak i mogućnost opskrbe i viših zona Biljana i grada Ključa.

Realizacija projekta sa obezbjeđenjem sredstava zamišljena je u 3 faze:

– Pripremna faza – Izrada Studije izvodljivosti ————————cca 500.000,00 KM

– I faza implementacije projekta/Glavni projekat  najvećeg dijela općine, urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, neophodne saglasnosti, imovinsko-pravni odnosi, insitucionalno i kadrovsko ojačanje preduzeća, smanjenje gubitaka u mreži, Izgradnja sistema zapadnog i sjeverozapadnog područja općine) ———–cca 8.500.000,00 KM

– II faza impementacije projekta/Glavni projekat vodosistema preostalog područja općine – Sanica, Biljani, Izgradnja sistema Sanica-Biljani, ojačavanje komunalnog preduzeća za upravljanje i održavanje sistema.

 

Za naselje Zgon je izrađen Glavni projekat rekonstrukcije dijela glavnog distributivnog cjevovoda u naselju Zgon, općina Ključ od strane „Una Consulting Resorni centar za vode i okoliš“ doo Bihać. Realizacija projekta je otpočela i završetak se očekuje ove 2000 godine.

 

Za naselja Velečevo i Krasulje je započeto pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije čija izrada je u toku.

 

 

  1. ZAKLJUČCI

 

Na kraju ovog izvještaja može se konstatovati da uz manje nedostatke po pitanju stalnih i dovoljnih količina vode za piće, građani općine Ključ imaju dobru vodoopskrbu te da pojave zaraznih bolesti izazvanih neispravnom vodom na području naše općine nije zabilježeno proteklih godina unatoč činjenici da velikim brojem manjih vodosistema upravljaju i održavaju sami građani kao npr. sa više vodosistema u MZ Biljani, Donjoj Sanici, Kamičku itd.

 

Rješenje u sigurnijem vodosnabdijevanju treba tražiti u predaji na upravu i održavanju svih  važnijih vodosistema na području općine Ključ JP “UKUS“ Ključ u stečaju, koji jedini po odredbama Zakono o komunalnim djelatnostima može  upravljati vodosistemima i održavati ih redovno kontrolisati mehaničko-hemijsku i bakteriološku ispravnost vode uz  stalno periodično održavnje i djelimične rekonstrukcije te planiranju i izgradnji JEDINSTVENOG sistema vodookskrbe općine Ključ  a s tim u vezi nastaviti sa započetim projektom dugoročnog rješenja vodosnadbijevanja općine Ključ odnosno aktivnostima na realizaciji Pripremne faze – Izrade studije izvodljivosti.

 

– U cilju trajne zaštite izvorišta pitke vode i slivnih područja (zaštitne sanitarne zone izvorišta) čime će biti osigurana trajna kvaliteta pitkih voda , pored postojećih utvrđenih za izvorište Sanicu i Okašnicu, potrebno je konstantno raditi na uspostavi zaštitnih sanitarnih zona svih ostalih zahvaćenih i nezahvaćenih izvorišta pitke vode te potpunoj izgradnji sistema prihvata i tretmana otpadnih voda i komunalnog otpada na području općine Ključ sve u cilju zaštite posebno pitkih voda.

 

Trenutno, općina Ključ raspolaže projektima sanitarne zaštite izvorišta Okašnica i Sanica, Idejnim projektom kanalizacije općine Ključ po svim mjesnim zajednicama te Glavni  projekat sanacije postojećeg stanja deponije komunalnog otpada Peći i prilagođavanja – projekat sanitarne sanacije i sanitarno prihvatljivog odlaganja komunalnog otpada na lokaciji deponije komunalnog otpada Peći.