Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

Telefonski imenik

Telefonski servis općine Ključ

N a z i v

D j e l a t n o s t

A d r e s a

Telefon/Fax

Apoteka

apotekarstvo

Kulina bana bb

662 062

BH Pošte

poštanska
djelatnost

Kulina bana bb

661 049
upr. 661 956
fax 661 032

BH Telekom

telefonski
saobraćaj

Kulina bana bb

661 031
tehn. 661 102

Centar za
socijalni rad

socijalna
skrb

Branilaca BiH bb

661 585
fax 661 154

Crveni križ

humanitarna
organizacija

Kulina bana bb

661 066

Dječiji vrtić

vaspitno-obrazovno
ustanova

Branilaca BiH bb

661 012

Dom zdravlja

zdravstvene
usluge

Šehićka 1

centr. 661 384
hitna 662 662

Društvani fond

upravljanje
stambenim fondom

Branilaca BiH bb

661 088
fax 661 088

Elektrodistribucija

prenos i distribucija
električne energije

Kulina bana bb

661 133
662 138
661 065

Federalni zavod
PIO / MOI

penzijsko-invalidsko
osiguranje

Kulina bana 24

661 105
fax 661 105

Islamska zajednica

vjerska zajednica

Branilaca BiH bb

661 022

M S Š  KLJUČ

srednjoškolsko
obrazovanje

Branilaca BiH 123

661 458
662 041
661 038

MZ Biljani

opća djelatnost

Biljani

670 162

MZ Donja Sanica

opća djelatnost

Donja Sanica

671 067

MZ Humići

opća djelatnost

Humici

675 479

MZ Kamičak

opća djelatnost

Kamičak

 677 097

MZ Kljuc

opća djelatnost

Branilaca BiH bb

661 225

MZ Krasulje

opća djelatnost

Krasulje

676 244

MZ  Sanica

opća djelatnost

Oslobodilaca bb

671 067

671 760

MZ Velagići

opća djelatnost

Velagići

674 161

MZ Velečevo-Dubočani

opća djelatnost

Velečevo

679-160

MZ Zgon-Crljeni

opća djelatnost

Zgon

675 127

Općina Ključ

centrala

Branilaca BiH bb

662 100

Općinska
vatrogasna sluzba

zaštita od
požara

Branilaca BiH 62

661 028
661 293
93

Organiz. porodica
šehida i poginulih

Branilaca BiH bb

661 072

Osnovna škola
“Ključ”

osnovno
obrazovanje

Branilaca BiH bb

661 029
661 176

Osnovna škola
“Velagići”

osnovno
obrazovanje

Velagići

674 100
674 101

Poreska ispostava

Branilaca BiH bb

661 099

R  A  D

odvoz smeća

Branilaca BiH bb

661 226

Radio Ključ

emitovanje
radio programa

Branilaca BiH

660 049

Sportski savez

sport i kultura

Branilaca BiH bb

661 230

Sportsko
ribolovno društvo

sportski ribolov

Branilaca BiH 80

mobilni tel.
061 768 072

” S R N A ”
lovačko društvo

lovačko drustvo

Branilaca BiH 1

661 242
661 005

Šumarstvo

uzgoj i
eksploatacija
šumskih sortimenata

Dubočanska br 1

661 057
662 037
661 190

Udruženje penzionera

udruženje gradjana

Kulina Bana 1

661 064

U K U S

proizv-distribucija vode

Branilaca BiH bb

661 082

Veterinarska stanica

veterinarska zaštita

Mehmedagići 17

661 051

Policijska uprava

Izeta Nanića

661 035

Zavod za zapošljavanje

Branilaca BiH bb

661 079